เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการบริการวิชาการจากผลงานวิจัย จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการบริการวิชาการจากผลงานวิจัย จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสงกรานต์ เมืองซอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๒๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน