เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการบริการวิชาการจากผลงานวิจัย "โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนสู่คววามยั่งยืน" จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนิพล แสงธงทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน