ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบแจ้งผลการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด และใบแสดงผล การศึกษา (มีพิมพ์ข้อความด้านหลัง) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -----------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำใบแจ้งผลการศึกษา

   จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด และใบแสดงผลการศึกษา(มีพิมพ์ข้อความด้านหลัง) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด

   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

           จ้างทำใบแจ้งผลการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด และใบแสดงผลการศึกษา(มีพิมพ์ข้อความด้านหลัง) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๐๑๕.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง