ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตถุงมือสำหรับงานอุตสาหกรรม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-------------------------------------------------

              ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตถุงมือสำหรับงานอุตสหากรรม แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อค. ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

              เครื่องผลิตถุงมือสำหรับงานอุตสาหกรรม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เท็กซ์อินโปร จำกัด (ขายส่ง,ขายปลึก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๘,๕๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง