ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเครื่องถักผ้าแบบมือโยกพร้อมอุปกรณ์เสริมและขาตั้งเครื่อง ยี่ห้อ Flying Tiger ๒๘ เครื่อง จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเครื่องถักผ้าแบบมือโยกพร้อมอุปกรณ์เสริมและขาตั้งเครื่อง ยี่ห้อ Flying Tiger ๒๘ เครื่อง จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ด้วยเงินงบสำรองเพื่อการบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ จ้างขนย้่ายเครื่องถักผ้าแบบมือโยกพร้อมอุปกรณ์เสริมและขาตั้งเครื่อง ยี่ห้อ Flying Tiger ๒๘ เครื่อง จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ด้วยเงินงบสำรองเพื่อการบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ขนย้ายเครื่องถักแบบมือโยก พร้อมอุปกรณ์เสริมและขาตั้งเครื่อง ยี่ห้อ Flying Tiger ๒๘ เครื่อง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุวัฒน์ พลสมัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)