ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดสี ยี่ห้อ Hunterlab รุ่น ColorQuest XE จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องวัดสี ยี่ห้อ Hunterlab รุ่น ColorQuest XE จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมเครื่องวัดสี ยี่ห้อ Hunterlab รุ่น ColorQuest XE จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๕๙๘.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง