ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๕๙๖.๒๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ  ซื้อสารเคมี จำนวน ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๕๙๖.๒๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สารเคมี จำนวน ๑๘ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ บริษัท ซีที เคมีคอล จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๕๙๖.๒๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง