ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 2,835.- บาท (สองพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ตามที่  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ได้มีโครงการ   ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 2,835.- บาท (สองพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                     พัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน 7 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พระยาไกรอินเตอร์เทรด โดยเสนอราคา   เป็นเงินทั้งสิ้น  2,835.- บาท (สองพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง