ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตาย่างไฟฟ้า และซ่อมตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงิน ๘,๕๗๐.๗๐ บาท (แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเตาย่างไฟฟ้า และซ่อมตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงิน ๘,๕๗๐.๗๐ บาท (แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จ้างซ่อมเตาย่างไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้านทวีชัย  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๐.๒๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จ้างซ่อมตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทวีชัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๘๐.๕๐ บาท (หกพันห้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง