ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกกลิ้งทำความสะอาด จำนวน ๒ ชิ้น เป็นเงิน ๘,๘๔๔.๖๒ บาท (แปดพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่  งานเอกสารการพิมพ์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ได้มีโครงการ   ซื้อลูกกลิ้งทำความสะอาด จำนวน ๒ ชิ้น เป็นเงิน ๘,๘๔๔.๖๒ บาท (แปดพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ลูกกลิ้งทำความสะอาด จำนวน ๒ ชิ้น
  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๔๔.๖๒ บาท (แปดพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง