ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๒๑๓.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ lสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    ได้มีโครงการ   ซื้อสารเคมี จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๒๑๓.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สารเคมี จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.เอิร์ต เคมี แล็ป (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๑,๒๑๓.๖๐  บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง