ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่ารถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ไป-กลับ) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าเช่ารถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ไป-กลับ) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าเช่ารถตู้ จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายประเสริฐ วรชินา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)