ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๒๑,๙๘๕.-บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๒๑,๙๘๕.-บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๑๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางภาณุมาศ นิยมรัท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๙๘๕.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)