ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่ารถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ ที่นั่ง (ไป-กลับ) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าเช่ารถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ ที่นั่ง (ไป-กลับ) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          ค่าเช่ารถตู้ จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายโกมล ธีระพิบูลย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)