ประกาศยกเลิก เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนระบบ (Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 9 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนระบบ (Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 100,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง

ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนระบบ (Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 9 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนระบบ (Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 100,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เงิน 1,112,900.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ไปแล้วนั้น 

                   เนื่องจาก ขอยกเลิกการประกาศประกวดราคาซื้อ เนื่องจากไม่มีผู้ชะนะการเสนอราคา และขอประกาศประกวดราคาใหม่ โดยไม่ขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  6  มกราคา  พ.ศ. 2564

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศยกเลิก.pdf)ประกาศยกเลิก.pdf