ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อ ชุดทดลองการอัดอากาศแบบ 2 Stage แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ เชุดทดลองการอัดอากาศแบบ 2 Stage แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เงิน 4,600,000.-บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ไปแล้วนั้น 

                   เนื่องจากบริษัท แพน เอวิเอชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอประชาพิจารณาร่างเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึง ขอยกเลิก และขอประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศยกเลิก.pdf)ประกาศยกเลิก.pdf