ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ความยาว ๘๕ เมตร ด้านข้างอาคาร ๔๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ความยาว ๘๕ เมตร ด้านข้างอาคาร ๔๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างงานปรับปรุงรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ความยาว ๘๕ เมตร ด้านข้างอาคาร ๔๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               งานปรับปรุงรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ความยาว ๘๕ เมตร ด้านข้างอาคาร ๔๘ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ.อินเตอร์กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๗๖๘.๒๑ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
   
   
 
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย จันทร์มณี)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์