ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องรีดร้อน Heat Transfer พร้อมเครื่องพิมพ์ Sublimation จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องรีดร้อน Heat Transfer พร้อมเครื่องพิมพ์ Sublimation จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์เครื่องรีดร้อน Heat Transfer พร้อมเครื่องพิมพ์ Sublimation(๔๓.๒๑.๒๑.๐๐ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๓๙๓.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง