ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารปริมาณการพิมพ์ ๙,๐๐๐ แผ่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร   ปริมาณการพิมพ์ ๙,๐๐๐ แผ่น

จำนวน ๔๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารปริมาณการพิมพ์ ๙,๐๐๐ แผ่น จำนวน ๔๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                 จัดซื้อวัสดุผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔๐ ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท   เค แอนด์ ที ปริ้นท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)