ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (รถตู้ ไป-กลับ กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี) พิธีเปิด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุค่าน้ำมันเชื้อเพลิง   (รถตู้ ไป-กลับ กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี) พิธีเปิด จำนวน  1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (รถตู้ ไป-กลับ กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี)   พิธีเปิด จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                     ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (รถตู้ ไป-กลับ กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี) พิธีเปิด   จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง