ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าจ้างเหมารถตู้ (๒ คัน x ๒ วัน x คันละ ๓,๕๐๐ บาท) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าจ้างเหมารถตู้ (๒ คัน x ๒ วัน x คันละ ๓,๕๐๐ บาท) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างค่าจ้างเหมารถตู้  (๒ คัน x ๒ วัน x คันละ ๓,๕๐๐ บาท) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดจ้างค่าจ้างเหมารถตู้ (๒ คัน x ๒ วัน x คันละ  ๓,๕๐๐ บาท) จำนวน ๒ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่            นายสมชาติ เกิดสีทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)