ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อ

                ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียความถี่สูง แขวงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๓  นั้น

            ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๓๘,๐๐๐.๐๐  บาท (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

      ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๖๓

Attachments:
URLDescription
Access this URL (/)administrator