ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการบริการวิชาการในหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชุน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไปแล้วนั้น

                น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ ส.พัน.1 รอ. (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง