ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายผ้าใบไวนิล จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดจ้างทำป้ายผ้าใบไวนิล (ขนาด ๑.๕x๓ เมตร) จำนวน ๑ ผืน เพื่อใช้ในโครงการบริการวิชาการในหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชุน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไปแล้วนั้น

                 จัดจ้างทำป้ายผ้าใบไวนิล (ขนาด ๑.๕ x ๓ เมตร) จำนวน ๑ ผืน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โจ อาร์ต โปรดักชั่น จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง