ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๓๘ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               ซื้อวัสดุฝึก  จำนวน  ๓๘  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เจ.เอ็ม.  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๙๙,๖๙๓.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)