ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ โครงการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ โครงการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๔,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน