ประกาศยกเลิกสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องนวดเนื้อ จำนวน ๑ เครื่อง

              ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้สอบราคาครุภัณฑ์เครื่องนวดเนื้อ จำนวน ๑ เครื่อง ได้กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และกำหนดเปิดซองสองราคาเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ปรากฏดังนี้

             ๑.  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีผู้มาขอรับซอง ๑ ราย คือ ร้าน ทัสสุ เทค

             ๒. ไม่มีผู้มายื่นซอง

             คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่