ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องอาหารฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง

                 ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องอาหารฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ รายนั้น

               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ บริษัท เมทัลเทค เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ ๑,๗๙๐,๐๐๐.- บาท