ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
              จัดจ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ็ม เอ ดี เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๗๙๒.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง