งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสอบราคาจ้างรื้อถอนอาคาร 9 เฉพาะบันไดทิศตะวันตก

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์ที่จะเรียกสอบราคาจ้างรื้อถอนอาคาร ๙ เฉพาะบันไดทิศตะวันตก  จำนวน  ๑  รายการ  และงานก่อสร้างตามประกาศนี้  ไม่นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  มาใช้ในการทำสัญญาจ้างเหมา  เนื่องจากไม่เป็นประเภทงานก่อสร้างและไม่มีสูตรการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างาน (ค่า K)  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๓๒  แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙  ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๓๒ 

                        ราคากลางของงานจ้างเหมาก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้     ๑,๐๑๓,๓๕๒.๒๙  บาท

(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

           ระยะเวลาทำการ    ๑๐๐   วัน

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR จัดจ้างดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย  จำนวน 1 งาน  เป็นเงิน  3,120,120.-บาท

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th  และสามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ โดยเปิดเผยตัวเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ระหว่างวันที่  27 กรกฎาคม  2558  ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ร่างขอบเขตของงาน TOR จัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดคารภายในมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย  จำนวน 19 อาคาร  เป็นเงิน10,508,561.-บาท

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th  และสามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ โดยเปิดเผยตัวเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ระหว่างวันที่  27  กรกฎาคม  2558  ถึงวันที่ 3  สิงหาคม  2558 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 8 รายการ

ด้วยมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สอบราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง  จำนวน 8 รายการ  เป็นเงิน 1,039,800.-บาท ประกอบด้วย

1.สีพ่นถนน    จำนวน  31 ถัง

2.สีพ่นตัวหนอน  จำนวน  25 ถัง

3.สีรองพื้น   จำนวน 30 ถัง

4.ตัวหนอน  จำนวน 1,000 ตรม

5.ทรายถม  จำนวน 420 คิว

6.ขอบคันหิน  จำนวน 200 ท่อน

7.ปูนซีเมนต์  จำนวน 128 ถุง

8.ต้นไม้ดอกไม้ประดับ  จำนวน 1,328 ต้น  ประกอบด้วย

8.1 ต้นพยับหมอก ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว  จำนวน 500 ต้น

8.2 ต้นมีทรัพย์  ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว  จำนวน 80 ต้น

8.3 ต้นกวักมรกต  ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จำนวน 160 ต้น

8.4ต้นพุทพิชญา  ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว  จำนวน 294 ต้น

8.5ต้นพุทศุภโชติ  ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว  จำนวน 294 ต้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 24  กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่  5  สิงหาคม  2558 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองส่วนที่ 1 เอกสารคุณสมบัติิ ในวันที่ 6  สิงหาคม  2558 เวลา 10.00 น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ 2 ใบเสนอราคาในวันที่ 6  สิงหาคม  2558  เวลา 14.00 น.  ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1  ปีกซ้าย)  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ระหว่างววันที่ 24  กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่  5  สิงหาคม  2558 ตั้งแต่เลา 8.30น.-16.30น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2287-9727 ในวันและเวลาชการ

หมายเหตุ

1. ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    1.1  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

          1.1.1  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.1.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

          1.1.3  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)     

     1.2  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

          1.2.1  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

          1.2.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          1.2.3  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

          1.2.4  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20

ประกาศร่างขอบเขต TOR ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 300,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 300,000 บีทียู  จำนวน 4 เครื่อง  เป็นเงิน  2,460,770.-บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th  และสามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ โดยเปิดเผยตัวเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ที่ http://www.rmutk.ac.th/ ระหว่างวันที่  23 กรกฎาคม  2558  ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม  2558 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  วงเงิน 10,697,172.-บาท (สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th  และสามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ โดยเปิดเผยตัวเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ระหว่างวันที่  22  - 29 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

หมวดหมู่รอง