งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา งานสุขภาพและอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
บริษัท พีแอนด์เอฟ อินทิเกรท จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๗๒๔.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษี    มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>