งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง                  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โฟทีก้า จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน                  ทั้งสิ้น ๑๔,๔๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง            ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>