งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องวาดแผนที่สี ยี่ห้อ HP Design Jet T๖๑๐ ประจำอยู่ห้องสำนักงานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อาคาร ๒๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มงานออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องวาดแผนที่สี ยี่ห้อ HP Design Jet T๖๑๐ ประจำอยู่ห้องสำนักงานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อาคาร ๒๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องวาดแผนที่สี ยี่ห้อ HP Design Jet T๖๑๐ ประจำอยู่ห้องสำนักงานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อาคาร ๒๐ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พล็อต ปริ้นท์ สมาร์ทไพรส์ เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๘๔๘.๐๐  บาท  (หกพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>