งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ Inkjet Indoor เคลือบด้าน จำนวน ๑๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำสติ๊กเกอร์ Inkjet Indoor     เคลือบด้าน จำนวน ๑๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               จ้างทำสติ๊กเกอร์ Inkjet Indoor เคลือบด้าน จำนวน ๑๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่                     จี เค โฆษณา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๔๙๙.๙๖ บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>