งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียวงานจ้างปรับปรุง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียวงานจ้างปรับปรุง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               
จ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียวงานจ้างปรับปรุงอาคาร ๑๑ พื้นที่พระนครใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่พระนครใต้ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ  จ้างปรับปรุงอาคาร ๗ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่บพิตรพิมุข แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ โดยเสนอราคา เป็นเงิน      ทั้งสิ้น ๑๙,๘๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง          ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปว

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>