งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศราคากลางจัดจ้างบริการติดตั้งงาน O-TOP , O-Shop เมื่องทองธานี

ประกาศราคากลางจัดจ้างบริการติดตั้งงาน O-TOP , O-Shop เมืองทองธานี ในวันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 178,640.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำวารสารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 1,000 เล่ม

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำวารสารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 1,000 เล่ม  เป็นเงิน 177,450.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำวารสาร

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้าง ทำวารสาร จำนวน 1,200 เล่ม

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ในเวลาราชการ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองส่วนที่ 1 เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ 2 ใบเสนอราคาในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเเอกสารสอบราคาได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ 02-287-9600 ต่อ 1177 ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด :

1. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอาการแสตมป์ 10 บาท)

2. หนังสือรับรองบริษัท

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ

4. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือ ใบ ภพ. 20

ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำวารสาร

          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้าง ทำวารสาร จำนวน 1,000 เล่ม

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ในเวลาราชการ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองส่วนที่ 1 เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ 2 ใบเสนอราคาในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเเอกสารสอบราคาได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ 02-287-9600 ต่อ 1177 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

          เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด 1. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอาการแสตมป์ 10 บาท)  2. หนังสือรับรองบริษัท  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ  4. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือ ใบ ภพ. 20)

 

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ เครื่องถ่ายเอกสาร (ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที)

          ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร (ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที) จำนวน 1 เครื่อง

          กำหนดรับซองสอบราคาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557  ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2557 ในเวลาราชการ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองส่วนที่ 1 เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ 2 ใบเสนอราคา ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ 0-2287-9600 ต่อ 1177  ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 4 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

          เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด 1. หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 2. หนังสือรับรองบริษัท 3. สำเนาบัตรประจำประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ 4. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภพ.20)