งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำคู่มือนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 600 เล่ม

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำคู่มือนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 600 เล่ม  เป็นเงิน 140,598.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>