เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบูธและสถานที่จัดทดสอบตลาด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ จ้างจัดทำบูธและสถานที่จัดทดสอบตลาด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดทำบูธและสถานที่จัดทดสอบตลาด จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ็ดดู พลัส        โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๒,๐๐๘.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันแปดบาทถ้วน