ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน ๒,๕๐๐ ปก และเหรียญเกียรตินิยม จำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีโครงการ จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน ๒,๕๐๐ ปก และเหรียญเกียรตินิยม จำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ปกปริญญาบัตร จำนวน ๒,๕๐๐ ปก และเหรียญเกียรตินิยม จำนวน ๑๖ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรการพิมพ์ (ผู้ผลิต)โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๑,๘๑๖.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง