งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เชิญชวนธนาคารเสนอการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะเชิญชวนธนาคารเสนอการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (บัตรสมาร์ทการ์ด) ประจำปีการศึกษา 2559

           ธนาคารที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอในการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

            1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่เสนอดังกล่าว

            2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

            3. ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

            4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ วันประกาศผล หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการนำเสนออย่างเป็นธรรมในการเสนอครั้งนี้

            ธนาคารที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอในการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา จะต้องยื่นข้อเสนอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ในวันที่ 21 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ห้องประชุมสโรบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยธนาคารที่ยื่นข้อเสนอทุกรายจะต้องนำเสนอข้อเสนอพร้อมแสดงรูปแบบ คุณสมบัติและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ฯ รายละไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยจะให้เริ่มนำเสนอตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป การนำเสนอนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกธนาคารผู้ให้บริการ

            ธนาคารที่สนใจสามารถติดต่อขอรับประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการทำบัตรนักศึกษาได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 36 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการหรือติดต่อที่โทรศัพท์ หมายเลย 02 287 9625

 

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>