งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 15 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 416,048.10 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่สิบแปดบาทสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศโดยทั่วกัน

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>