งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ....ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการทดสอบในการอบรม จำนวน 6 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการทดสอบในการอบรม จำนวน 6 รายการ  

๑. ค่าชุดข้อสอบ MOS Certificate จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด 

๒. เอกสารประกอบการอบรม การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Specialist (MOS)จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม

๓. ค่าชุดข้อสอบ IC3 Certificate จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด

๔. เอกสารประกอบการอบรม การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ The Internet and Computing Core (IC3) จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม

๕. ค่าชุดข้อสอบ MTA Certificate จำนวน ๑๐๐ ชุด

๖. เอกสารประกอบการอบรม การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Technology Associate (MTA) จำนวน ๑๐๐ เล่ม

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๔๕,๑๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๓๖ หรือ ๗๐๒๙ ในวันและเวลาราชการ

Attachments:

ประกาศสอบราคา ... ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Campus Agreement (Contract 1 year) จำนวน ๓๐๐ License จำนวน ๑ รายการ

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคา ดั้งนี้

ประกาศสอบราคา ... ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Campus Agreement (Contract 1 year) จำนวน ๓๐๐ License จำนวน ๑ รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัียเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๓๕ และ ๗๐๓๖ ระหว่างวันที่  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ในวันและเวลาราชการ

         เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด ๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มารับแบบด้วยตนเอง) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ นาท)  ๒. หนังสือรับรอง ๓. บัตรประจำตัวผู้เสัียภาษี หรือภพ.20 ๔. บัตรประจำตัวประชาชนผู้มารับแบบ

*** หมายเหตุ หากทางบริษัทไม่นำเอกสารมาข้างต้นมา ไม่สามารถรับเอกสารสอบราคาได้ค่ะ***

ประกาศสอบราคา ... ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางแบบ ๒ วงจร จำนวน 1 เครื่อง

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคา ดั้งนี้

ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางแบบ ๒ วงจร จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัียเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๓๕ และ ๗๐๓๖ ระหว่างวันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ในวันและเวลาราชการ

         เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด ๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มารับแบบด้วยตนเอง) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ นาท)  ๒. หนังสือรับรอง ๓. บัตรประจำตัวผู้เสัียภาษี หรือภพ.20 ๔. บัตรประจำตัวประชาชนผู้มารับแบบ

*** หมายเหตุ หากทางบริษัทไม่นำเอกสารมาข้างต้นมา ไม่สามารถรับเอกสารสอบราคาได้ค่ะ***

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ HD(High-Definition) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคา ดั้งนี้

ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ HD(High-Definition)  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ ๒๙ พศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัียเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๓๕ และ ๗๐๓๖ ระหว่างวันที่  ๒๙ พศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ในวันและเวลาราชการ

         เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด ๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มารับแบบด้วยตนเอง) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ นาท)  ๒. หนังสือรับรอง ๓. บัตรประจำตัวผู้เสัียภาษี หรือภพ.20 ๔. บัตรประจำตัวประชาชนผู้มารับแบบ

*** หมายเหตุ หากทางบริษัทไม่นำเอกสารมาข้างต้นมา ไม่สามารถรับเอกสารสอบราคาได้ค่ะ***

ประกาศ...ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ควบคุมความชื้นและอุณภูมิห้องควบคุมระบบเครือข่าย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน1ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ควบคุมความชื้นและอุณภูมิห้องควบคุมระบบเครือข่าย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน1ชุด   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙                   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๓๖ หรือ ๗๐๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ควบคุมความชื้นและอุณภูมิห้องควบคุมระบบเครือข่าย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ควบคุมความชื้นและอุณภูมิห้องควบคุมระบบเครือข่าย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาในวันที่ ๙ พศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙     ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๓๖ หรือ ๗๐๒๙ ในวันและเวลาราชการ

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ๑. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ ๒ฯ จำนวน ๓๐ เครื่อง ๒.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ฯ จำนวน ๓๐ เครื่อง ๓.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจอร์เตอร์ ๔,๐๐๐ ANSI Lumens
  2. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่1ฯ จำนวน ๘๕ เครื่อง ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่2ฯ จำนวน ๕๐ เครื่อง ๓.เครื่องคอมพิวเตอร์โน็คบุ๊กสำหรับงานประมวลผลฯ จำนวน ๒๐ เครื่อง๔. ระบบโทรศัพท์ IPฯ จำนวน 1
  3. ประกาศยกเลิกการการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกาศยกเลิกการการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่2
  5. ประกาศร่างคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>