ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 6 จำนวน 8 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 6 จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 6 จำนวน 8 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สมาร์ท คูลลิ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด     (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 105,395.00 บาท (หนึ่งแสนห้าพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง