งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อวัสดุการทดสอบและอบรม จำนวน ๑๐ รายการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ

วัสดุการทดสอบและอบรม จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๓,๔๙๖,๒๒๕ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองรอยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ประกอบด้วย

๑. ชุดข้อสอบ IC3 Digital Literacy Certification (จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด) จำนวนเงิน ๑,๙๒๖,๐๐๐ บาท

๒. ชุดข้อสอบ Microsoft Office Specialist Certification (MOS) (จำนวน ๗๕๐ ชุด) จำนวนเงิน ๗๖๒,๓๗๕ บาท

๓. ชุดข้อสอบ Microsoft Technology Associate Certification (MTA) (จำนวน ๒๕๐ ชุด) จำนวนเงิน ๒๖๗,๕๐๐ บาท

๔. ชุดข้อสอบ Adobe Certified Associate Certification (ACA) (จำนวน ๕๐ ชุด) จำนวนเงิน ๘๕,๖๐๐ บาท

๕. ชุดฝึกฝน IC3 Digital Literacy Certification (Practice Test License (Full suite)) (จำนวน ๓๐ ชุด) จำนวนเงิน ๗๔,๙๐๐ บาท

๖. ชุดฝึกฝน Microsoft Office Specialist Certification (Practice Test License (Full suite)) (จำนวน ๓๐ ชุด) จำนวนเงิน ๗๔,๙๐๐ บาท

๗. เอกสารประกอบการอบรม IC3 Digital Literacy Certification (จำนวน ๔๘๐ เล่ม) จำนวนเงิน ๑๒๘,๔๐๐ บาท

๘. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Specialist Certification (MOS) (จำนวน ๓๖๐ เล่ม) จำนวนเงิน ๙๖,๓๐๐ บาท

๙. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Technology Associate Certification (MTA) (จำนวน ๒๕๐ เล่ม) จำนวนเงิน ๖๖,๘๗๕ บาท

๑๐. เอกสารประกอบการอบรม Adobe Certified Associate Certification (ACA) (จำนวน ๕๐ เล่ม) จำนวนเงิน ๑๓,๓๗๕ บาท

 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 085-3511153 ในวันและเวลาราชการ

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>