งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดซื้อวัสดุการทดสอบและอบรม จำนวน ๑๐ รายการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ

จัดซื้อวัสดุการทดสอบและอบรม จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๓,๔๙๖,๒๒๕ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองรอยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ประกอบด้วย

๑. ชุดข้อสอบ IC3 Digital Literacy Certification (จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด) จำนวนเงิน ๑,๙๒๖,๐๐๐ บาท

๒. ชุดข้อสอบ Microsoft Office Specialist Certification (MOS) (จำนวน ๗๕๐ ชุด) จำนวนเงิน ๗๖๒,๓๗๕ บาท

๓. ชุดข้อสอบ Microsoft Technology Associate Certification (MTA) (จำนวน ๒๕๐ ชุด) จำนวนเงิน ๒๖๗,๕๐๐ บาท

๔. ชุดข้อสอบ Adobe Certified Associate Certification (ACA) (จำนวน ๕๐ ชุด) จำนวนเงิน ๘๕,๖๐๐ บาท

๕. ชุดฝึกฝน IC3 Digital Literacy Certification (Practice Test License (Full suite)) (จำนวน ๓๐ ชุด) จำนวนเงิน ๗๔,๙๐๐ บาท

๖. ชุดฝึกฝน Microsoft Office Specialist Certification (Practice Test License (Full suite)) (จำนวน ๓๐ ชุด) จำนวนเงิน ๗๔,๙๐๐ บาท

๗. เอกสารประกอบการอบรม IC3 Digital Literacy Certification (จำนวน ๔๘๐ เล่ม) จำนวนเงิน ๑๒๘,๔๐๐ บาท

๘. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Specialist Certification (MOS) (จำนวน ๓๖๐ เล่ม) จำนวนเงิน ๙๖,๓๐๐ บาท

๙. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Technology Associate Certification (MTA) (จำนวน ๒๕๐ เล่ม) จำนวนเงิน ๖๖,๘๗๕ บาท

๑๐. เอกสารประกอบการอบรม Adobe Certified Associate Certification (ACA) (จำนวน ๕๐ เล่ม) จำนวนเงิน ๑๓,๓๗๕ บาท

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชั้น ๖ ฝั่ง R   เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2287-9600 ต่อ 7036 , 7029 ตั้งวันที่ 3 - 8  มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>