งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ชุดเตาเผาเพื่อการวิเคราะห์ทางสิ่งทอ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้

ชุดเตาเผาเพื่อการวิเคราะห์ทางสิ่งทอ จำนวน 1 ชุด

     กำหนดการยื่นซองสอบราคาในวันที่ 22 ตุลาคม  2558 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ในเวลาราชการ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และกำหนดการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

    ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึงวันที่ 5พฤศจิกายน 2558 ช่วงเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ชั้น  4 ห้อง 402 (ติดต่อ คุณกัลยา  เฉลิมวัฒนชัย) ในวันและเวลาราชการ

    เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการขอรับเอกสาร ประกอบด้วย

   1. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของบริษัทไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง) พร้อมติดอากรสแตมป์ จำนวน 5 บาท 1 ดวง

   2. ใบ กพ. 20  จำนวน 1 ชุด 

   3. หนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน 1 ชุด

   4. เลขประจำตัวผู้เสียจำนวน 13 หลัก

   5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

 หมายเหตุ รับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารทุกฉบับ

 

ชุดนิทรรศการผลงานการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล จำนวน 1 ชุด

            คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์เปิดสอบราคา ครุภัณฑ์ชุดแสดงนิทรรศการผลงานการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล จำนวน 1 ชุด

             กำหนดการยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ ที่ คณะอุตสาหกรรมสิื่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. และเอกสารส่วนที่ ๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้นไป

             ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคาร ๕๑ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ช่วงเช้า ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๑๒๕๔  ในวันและเวลาราชการ

 

ครุภัณฑ์เครื่องสางใยแบบมือหมุน

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์ประกาศสอบรายการครุภัณฑ์ เครื่องสางใยแบบมือหมุน จำนวน ๕ ชุด  กำหนดการยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๙ ธันวาคม ถึงวันที่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ในเวลาราชาการ ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๖  และกำหนดการเปิดซองวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

                    ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คุณกัลยา  เฉลิมวัฒนชัย  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๘-๙๖๐๐ ต่อ ๑๒๕๔ ระหว่างวันที่  ๙ - ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

                    เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอรับเอกสารสอบราคา ประกอบด้วย

                    ๑.  ทะเบียนการค้า

                    ๒.  หนังสือรับรอง (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจำนวน ๑๓ หลัก)

                    ๓.  ก.พ. ๒๐

                    ๔.  หนังสือมอบอำนาจ(กรณีที่เจ้าของไม่สามารถมาเองพร้อมติดอาการสแตมป์ จำนวน ๕ บาท ๑ ดวง)

                    ๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท และผู้รับมอบอำนาจ 

                    ๖.  เอกสารการลงทะเบียนในระบบ e-GP (ถ้ามี)

   หมายเหตุ เอกสารทุกแผ่นต้องลงสำเนาถูกต้อง

เครื่องทดสอบแรงดันทะลุของวัสดุสิ่งทอ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์ประกาศสอบรายการครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบแรงดันทะลุของวัสดุสิ่งทอ จำนวน ๑ เครื่อง  กำหนดการยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๔ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ในเวลาราชาการ ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๖  และกำหนดการเปิดซองวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

                    ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คุณกัลยา  เฉลิมวัฒนชัย  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๘-๙๖๐๐ ต่อ ๑๒๕๔ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

                    เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอรับเอกสารสอบราคา ประกอบด้วย

                    ๑.  ทะเบียนการค้า

                    ๒.  หนังสือรับรอง (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจำนวน ๑๓ หลัก)

                    ๓.  ก.พ. ๒๐

                    ๔.  หนังสือมอบอำนาจ(กรณีที่เจ้าของไม่สามารถมาเองพร้อมติดอาการสแตมป์ จำนวน ๕ บาท ๑ ดวง)

                    ๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท และผู้รับมอบอำนาจ 

                    ๖.  เอกสารการลงทะเบียนในระบบ e-GP (ถ้ามี)

   หมายเหตุ เอกสารทุกแผ่นต้องลงสำเนาถูกต้อง

 

เครื่องทดสอบการยืดขยายออกของเส้นด้าย

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์ประกาศสอบรายการครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบการยืดขยายออกของเส้นด้าย จำนวน ๑ เครื่อง  กำหนดการยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๔ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ในเวลาราชาการ ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๖  และกำหนดการเปิดซองวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

                    ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คุณกัลยา  เฉลิมวัฒนชัย  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๘-๙๖๐๐ ต่อ ๑๒๕๔ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

                    เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอรับเอกสารสอบราคา ประกอบด้วย

                    ๑.  ทะเบียนการค้า

                    ๒.  หนังสือรับรอง (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจำนวน ๑๓ หลัก)

                    ๓.  ก.พ. ๒๐

                    ๔.  หนังสือมอบอำนาจ(กรณีที่เจ้าของไม่สามารถมาเองพร้อมติดอาการสแตมป์ จำนวน ๕ บาท ๑ ดวง)

                    ๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท และผู้รับมอบอำนาจ 

                    ๖.  เอกสารการลงทะเบียนในระบบ e-GP (ถ้ามี)

   หมายเหตุ เอกสารทุกแผ่นต้องลงสำเนาถูกต้อง

 

โปรแกรมจัดการสมบัติของสี

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์ประกาศสอบรายการครุภัณฑ์ โปรแกรมจัดการสมบัติของสี จำนวน ๑ ชุด  กำหนดการยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๔ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ในเวลาราชาการ ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๖  และกำหนดการเปิดซองวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

                    ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คุณกัลยา  เฉลิมวัฒนชัย  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๘-๙๖๐๐ ต่อ ๑๒๕๔ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

                    เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอรับเอกสารสอบราคา ประกอบด้วย

                    ๑.  ทะเบียนการค้า

                    ๒.  หนังสือรับรอง (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจำนวน ๑๓ หลัก)

                    ๓.  ก.พ. ๒๐

                    ๔.  หนังสือมอบอำนาจ(กรณีที่เจ้าของไม่สามารถมาเองพร้อมติดอาการสแตมป์ จำนวน ๕ บาท ๑ ดวง)

                    ๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท และผู้รับมอบอำนาจ 

                    ๖.  เอกสารการลงทะเบียนในระบบ e-GP (ถ้ามี)

   หมายเหตุ เอกสารทุกแผ่นต้องลงสำเนาถูกต้อง