งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาห้องปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างงานแฟชั่นและไลฟ์สไตล์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างงานแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ จำนวน ๑  ห้อง เงิน 6,845,000.- บาท   (หกล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคา e-bidding

     กำหนดการข้อเสนอราคาและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

     ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา ในวันที่ 2 - 9 สิงหาคม 2560  ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บ www.gprocurement.go.th หรือ http://asset.rmutk.ac.th และสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2287 9600  ต่อ 1254 ในวันและเวลาราชการ

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>