งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อค่านำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ ด้วยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ งบสำรองเพื่อการบริหาร (เงินสนับสนุนภาระกิจมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน ๖๐๐ บาท (หกร้อยบา

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ
ค่านำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ ด้วยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ งบสำรองเพื่อการบริหาร (เงินสนับสนุนภาระกิจมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับอนุมัติให้ฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานพัสดุ) ดำเนินการจัดทำโครงการจุลกฐินเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย – ลาว ในจังหวัดอุทัยธานี ให้ดำเนินการ จัดซื้อค่านำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                   ค่านำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กิจการสวัสดิการภายใน ส.พัน 1 รอ. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานใหญ่ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน)