งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ยกเลิกประกาศ ห้องเผยแพร่และแสดงผลงาน Fashion and Lifestyle

ประกาศ คณะอุตสหากรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อห้องเผยแพร่และจัดแสดงผลงาน Fashion and Lifestyle

จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ..................................................................................

                         

                    ตามประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อ ประกวดราคาซื้อห้องเผยแพร่และจัดแสดงผลงาน Fashion and Lifestyle จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      (e-bidding) ลงวันที่ 12  ธันวาคม  2560

                     เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผล ลงความเห็นว่า ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP bidding) เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเอกสาร จึงลงความเห็นว่าควรประกาศประกวดราคาใหม่      

 

                                                ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  2560

 

 

 

                                           

Attachments:
FileDescription
Download this file (ยกเลิกประกาศ.pdf)ยกเลิกประกาศ.pdf 
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>