งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องโครมาโตรกราฟี่ จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๓

              คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโตรกราฟี่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.techhome.rmutk.ac.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาครุภัณฑ์ ดังนี้ ๑. เตาอบไฟฟ้า จำนวน ๑๐ เครื่อง ๒. เครื่องปั่นผสมอาหาร จำนวน ๕ เครื่อง ๓. เครื่องปั่นไอศกรีม จำนวน ๑๐ เครื่อง ๔. เครื่องผสมอาหาร จำนวน ๑๐ เครื่อง

             ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ ๑. เตาอบไฟฟ้า จำนวน ๑๐ เครื่อง ๒. เครื่องปั่นผสมอาหาร จำนวน ๕ เครื่อง ๓. เครื่องปั่นไอศกรีม จำนวน ๑๐ เครื่อง ๔. เครื่องผสมอาหาร จำนวน ๑๐ เครื่อง ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๓ รายนั้น

               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด ราคาที่เสนอ ๑,๘๗๕,๑๗๕.- บาท

ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโตรกราฟี่ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)

               ตามที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโตรกราฟี่  จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ในวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ด้วยงบประมาณเงินรายได้ปี ๒๕๕๙ นั้น ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวเนื่องจาก งานพัสดุไม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ซึ่งไม่เป็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องโครมาโตรกราฟี จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโตรกราฟี่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.techhome.rmutk.ac.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์เครื่องโครมาโตรกราฟี่

ตามที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโตรกราฟี่  จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ของ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ คห ๖/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ด้วยงบประมาณเงินรายได้ปี ๒๕๕๙ นั้น ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอยกเลิกการกวดราคาดังกล่าวเนื่องจากได้บันทึกชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง ดังนี้

กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บันทึกผิด เป็น นางสาวกฤษณา  คงเลิศยศ

ถูกต้อง คือ นางสาวกฤติกา  นรจิตร

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์เครื่องโครมาโตรกราฟี่ จำนวน ๑ เครื่อง

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโตรกราฟี่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.techhome.rmutk.ac.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ในวันและเวลาราชการ

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>