งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศร่างคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (๗๑๐) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (๗๑๐) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด จำนวน  ๑  ชุด  เงิน ๖,๐๕๖,๕๐๐.-  บาท  (หกล้านห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  เลขที่ ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ตั้งวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

                 ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวางแบบและทำแบบตัดเสื้อผ้าด้วยคอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด รอบที่ ๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑ รายนั้น

               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ บริษัท เอพีพี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ ๘๒๖,๐๔๐.- บาท

                                      ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศสอบราคา ๑. ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑๕ เครื่อง ๒.ครุภัณฑ์ชุดเครื่องขยายเสียงห้องเรียน จำนวน ๒๐ ชุด ๓. ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑๕ ชุด

 

                    ด้วย  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์สอบราคาซื้อ ๑. ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑๕ เครื่อง เงิน ๔๙๕,๐๐๐.- บาท ๒. ครุภัณฑ์ชุดเครื่องขยายเสียงห้องเรียน จำนวน ๒๐ ชุด เงิน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท ๓. ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑๕ ชุด เงิน ๓๓๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑,๔๒๕,๐๐๐.- บาท

 

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

 

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่พระนครใต้ อาคาร ๒ ชั้นล่าง) โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ระหว่างวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ

 

หมายเหตุ

 

๑. ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

 

    ๑.๑  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

 

          ๑.๑.๑  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

 

          ๑.๑.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

 

          ๑.๑.๓  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)

 

          ๑.๑.๔  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP     

 

     ๑.๒  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

 

          ๑.๒.๑  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

 

          ๑.๒.๒  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

 

          ๑.๒.๓  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

 

          ๑.๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)

 

         ๑.๒.๕  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

                 ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๕ รายนั้น

               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ บริษัท ส. พันแสน จำกัด ราคาที่เสนอ ๑,๒๒๑,๗๒๖.- บาท

                                      ประกาศ ณ วันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๓ เครื่อง ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ  ๑๕ ตรี  วรรค ๒  (บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก  จำนวน ๖ ราย ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

                   ๑. บริษัท เฮงสูง จำกัด

                   ๒. บริษัท ส. พันแสน จำกัด

                   ๓. บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด

                   ๔. บริษัท สิทธิศักดิ์ แอร์ เซอร์วิส จำกัด

                   ๕. บริษัท เอส เค เค ดรากอน จำกัด

                   ๖. บริษัท ชัย ส.พัฒนา

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการห้องขนมอบ จำนวน ๑ ห้อง (ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตอาหารไทยตามมาตรฐานอาหารฮาลาลสู่สากล) วงเงิน ๑,๗๔๐,๐๐๐.- บาท

                    ด้วย  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการห้องขนมอบ จำนวน ๑ ชุด (ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตอาหารไทยตามมาตรฐานอาหารฮาลาลสู่สากล) วงเงิน ๑,๗๔๐,๐๐๐.- บาท

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่พระนครใต้ อาคาร ๒ ชั้นล่าง) โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

๑. ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    ๑.๑  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

          ๑.๑.๑  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          ๑.๑.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

          ๑.๑.๓  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)

          ๑.๑.๔  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP     

     ๑.๒  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

          ๑.๒.๑  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

          ๑.๒.๒  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          ๑.๒.๓  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

          ๑.๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)

         ๑.๒.๕  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>